logo Analyst

Analyst S3 je určen pro rychlou a účinnou analýzu účetních dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.A to vše On-Line a v přehledném prostředí MS EXCEL, které je doplněno o několik set nových analytických funkcí.


Všechny vytvořené výstupy a analýzy je možno prezentovat v tištěné formě spolu s vytvořenými grafy, které přehledně doplňují použité analýzy.


Manažerský informační systém Money Analyst S3 užívá jako jádro datový sklad, který je plněn datovou pumpou, exportující průběžně požadovaná data z ekonomického informačního systému Money S3 do tohoto datového skladu. Za pomoci specielní technologie, využívající Boyleovu teorii řídkých matic, jsou jednotlivá data již v období exportu předpřipravována tak, aby doba odezvy i na velmi komplikované dotazy byla minimální.


Legislativa České republiky zavazuje většinu firem k sestavování základní přehledů o účetních operací. Tyto přehledy jsou reprezentovány Rozvahou, Výkazem zisků a ztrát a jako přílohu dodávají firmy výkaz Cash flow. Právě sestavení Cash flow je většinou největším problémem. Jeho sestavení představuje i pro zkušeného daňového poradce nemalý problém, nad kterým tráví několik pracovních hodin případně dnů.


V Analyst S3 vyřeší tento problém běžný uživatel se základními účetními znalosti během několika málo minut včetně tisku všech potřebných sestav. V již sestaveném výkazu Cash Flow lze velmi snadno provádět rozklad jednotlivých položek.


Analyst S3 nabízí řadu přehledných analýz, které slouží pro dokreslení vztahů mezi jednotlivými účetními položkami. Mezi tyto analýzy patří analýzy finanční stability, likvidity, rentability nebo obratovosti. Speciální analýzy vytvořené na základě analýzy statistických dat českých firem reprezentuje Global rating analýza a Spider analýza.


Možnosti produktu